Regulamin konkursu "Kolacja przy murawie"

Wyjątkowy wieczór w towarzystwie piłkarzy Lechii Gdańsk

I WARUNKI OGÓLNE 

 1. 1Organizatorem Konkursu „Kolacja przy murawie” jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk,  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000345704, NIP: 9571031174, REGON: 220929926.
 2. 2Konkurs jest przeprowadzony na profilu Stadionu Energa Gdańsk w postach konkursowych w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/StadionEnerga/.
 3. 3Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
 4. 4Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 5. 5W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w zakładce „Regulamin Konkursu” na profilu Facebook: https://www.facebook.com/StadionEnerga.
 6. 6Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. 7Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 II Czas trwania Konkursu

 1. 1Konkurs przeprowadzony będzie od 20.08.2017, godz. 9.00 do 24.08.2017 godz. 12.00.

 III Uczestnicy Konkursu

 1. 1Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. 2Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. 3Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. 4Uczestnik Konkursu musi spełniać następujące warunki:

a) posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego konta na portalu społecznościowym facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) oraz spełnienie wymagań technicznych niezbędnych dla korzystania z tego portalu,
b) posiadanie profilu rzeczywistego w Serwisie Facebook (dalej „Profil”) zawierającego prawdziwe dane użytkownika w szczególności imię i nazwisko użytkownika,
c) Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

IV Zasady Konkursu

 1. 1Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą komentarza lub komentarza ze zdjęciem lub filmem. Napisanie komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w Konkursie. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. 2Zwycięzcą konkursu mogą byćdwie osoby.
 3. 3Zwycięzcę wyłoni Jury Konkursowe na podstawie poprawności i kreatywności udzielonej odpowiedzi.
 4. 4Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 6 osobowa komisja konkursowa.
 5. 5Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 24.08.2017 r. do godz. 15:00 w komentarzach pod postem konkursowym https://www.facebook.com/StadionEnerga/.
 6. 6Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy - liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 7. 7W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.
 8. 8Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem z grafiką konkursową. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Facebook.
 9. 9Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na fanpage Stadion Energa Gdańsk o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko do 25.08.2017 r. do godz. 16:00.

Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 V Przetwarzanie danych osobowych

 1. 1Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Organizator.
 2. 2Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 3. 3Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.
 4. 4W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 5. 5Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Kolacja przy murawie”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. 6Organizator nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Facebook. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu. 

VI Nagrody

 1. 1Nagrodą w konkursie są dwa podwójne zaproszenia na kolację.
 2. 2Jeden zwycięzca otrzyma jedno zaproszenie.
 3. 3Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 4. 4Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).

VII Wydawanie nagród

 1. 1Nagrody będzie można odebrać w recepcji FUN ARENY.
 2. 2Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu maksymalnie 1 dnia od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 3. 3Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 20.08.2017 do 24.08.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 28.08.2017 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 4. 4Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
 5. 5Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

VIII Inne postanowienia

 1. 1Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. 2W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
 3. 3Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 4. 4Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profil https://www.facebook.com/StadionEnerga/ za pośrednictwem serwisu Facebook.
 5. 5Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
 6. 6Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników
 7. 7Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
 8. 8W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Newsletter

Formularz kontaktowy